1 2 3 4
 
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ

  • Szkoła Podstawowa nr 1

    z oddziałami integracyjnymi

  • LICEUM

    Ogólnokształcące

  • Serdecznie zapraszamy

    do nas


R E K R U T A C J A 2020/2021

REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W RZEPINIE


UWAGA! WARUNKIEM PRZYJĘCIA JEST PISEMNE POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SZKOLE, W GABINECIE NR 114, W TERMINIE OD 13 SIERPNIA DO 18 SIERPNIA 2020 R.


PODCZAS POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA NALEŻY DOSTARCZYĆ ORYGINAŁ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ORYGINAŁ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, O ILE NIE ZOSTAŁY ZŁOŻONE WCZEŚNIEJ


zs

OFERTA EDUKACYJNA

zs zs


KRÓTKO O NAS OKIEM OBIEKTYWUPODANIE DO SZKOŁY, plik wordPODANIE DO INTERNATU, plik word
TERMINY REKRUTACJI
    W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 657) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję: Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych właściwi kuratorzy oświaty określą nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów. Szczegółowe informacje w Rozporządzeniu zmieniającym

ZASADY REKRUTACJI


DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KLASY MUNDUROWEJ, plik word    WYKAZ ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KURATORA OŚWIATY, PUNKTOWANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM